Skip to content
ከም ከንቲባ ንዕውታትን ምዕቡላትን ከተማታት ሓዱሽ ስታንዳርድታት ከማዕብል እየ፡፡ መንበሪ ብዝበለጸ ብተመጣጣኒ ዋጋ ክቐርብ ብምግባርን ዩኒቨርሳል ካብ ወሊድ ክሳብ 5 ዓመት ዝውሃብ ናይ ህጻን ክንክን ንምጥንኻርን ሲያትል ካብ መምህራንን ሼፋት፣ ኢንተርፕርነራት፣ ሙዚቀኛታትን ኣርቲስታትን ብሉጻት ዘለዎም ሰራሕተኛታት ክስሕብ እዩ፡፡ ንሰራሕተኛታትን ስድራ ቤታትን ጽቡቕ ዝኾነ ንቢዝነስ ጽቡቕ እዩ፤ እዚ ድማ ሲያትል ኣብ ድሕሪ COVID ተነጻጻሪ ብልጫ ክህልዋ ክገብራ እዩ፡፡

Jessyn Farrell

ንፓወር ፕሮግራስ ክትሕግዝ ትኽእል

ሕድሕድ ዶላርን ቮቸር ሓገዝን

ዝበለጸ ኩን፤ ዝበለጸ ስራሕ

ሲያትል ተፈታዊትን ተብሃጊትን ምግባር ይከኣል

ጸገም

ናይ ሲያትል ጸገማት እናተጋደዱ ዝመጽኡ ዘለው ይመስሉ፤ ሕጂ ዘለው ናይ ከተማ መራሕቲ ድማ ከም መንበሪ ኣልቦነት፣ ናይ መንበሪ ወጻኢታት፣ ዳግም ምኽፋት ኣብያተ ትምህርትን ካብ ተላባዒ ሕማም ፍትሓዊ ኢኮኖሚያዊ መሰረታዊ ምፍጣር ይትረፍ እሞ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ከቕርቡ ኣይክኣሉን፡፡ ብዙሓት ተፈተውቲ ናይ ኣብ ከባቢ ዝርከቡ ቢዝነሳት ተዓጽዮም ወይ ኣብ ጸገም ኣለው፡፡ ሕድሕድ መዓልቲ ብዝሓለፈ ቁጽሪ ጎረባብትና ብጥምየት ይጥቅዑን ኣብ ኬንዳታት ክነብሩ ይግደዱን ኣለው፡፡  በቲ ምልባዕ ምኽንያት ዘጋጠመ ኢኮኖሚያዊ ጸገም ዘይንብሩን ኮምና ናብ ድሕሪ ዝምልስ ናይ ሲስተሚክ ዘርኣውነትን ዝፈጠረን እዩ፡፡

መፍትሒ

እቲ ኣፈታትሕ ቅድሚ ምልባዕ ብዙሓት ኣብ ጸገም ከምዝነበሩ ምፍላጥ ይግባእ፡፡ ሲያትል ሰባት ዝለዓለ ብቕዓት ዘለዎ፣ ዩኒቨርሳልን ካብ ልደት ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ናይ ህጻን ክንክን ንክረኽቡ ፍትሓውንት ዘለዎ ናይ ኢኮኖሚ ዕብየት ምሕዋይ፣ ዝተመጣጠነ ቀረብ መንበሪ፣ እዞም ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊን ባህላውን ሓገዛት ክመርሕ ኣለዎ፡፡ ሓበራዊ ዕላማክህልወና እንከሎ ኣብ ኣገደስቲ ጉዳያት ዓበይቲ ለውጥታት ክነመዝግብ ንኽእል ኢና፡፡

ዝበለጸ
Rep. Dave Hackney of the 11th Legislative District

Rep. David Hackney

"I've been impressed with Jessyn's intelligence, authenticity, and commitment to her values since meeting her at the United Nations International Tribunal working on war crimes nearly 20 years ago. Jessyn is the very best candidate to lead our city out of the crises we face, and I know she'll be a strong ally for my constituents in City Hall. On everything from equitable economic recovery programs to environmental justice, Jessyn's expertise on the issues has been invaluable to me since the day I ran for office and that deep understanding of how to rebuild our community is what we need in the mayor's office." More Endorsements

ጀሲን ኣዶ ሰለስተ ቆልዑ ከም ምኻና ስድራ ቤታት፣ ህጻናትን መምህርና ከመይ ይጽገሙ ከምዘለው ዝቐረባ ፍልጠት ኣለዋ፡፡

ጀሲን ኣብ ስቴት መውጽኢ ሕጊ ኣብ እትሰርሓሉ እዋንካብ ዝወለዳ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ስለዝኾነት እቲ ትካል ንኣዴታት ዝምችው ክኸውን ምእንታ ኣብ ምልዋጥ ቀንዲ ተዋሳኢት ነይራ፡፡ ንኣብ ቤት ጽሕፈት ብዛዕባ ዝሰርሓ ኣዶታት ዝነበራ ኣመላኻኽታ ተቓሊሳን ቀይራን ጥራሕ ዘይኮነት ኣዶታት ብዝበለተ ናብ ቤጽ ጽሕፈት ክምረጻ ምእንታ ሕግታት እውን ቀይራ እያ፡፡ ጀሲን ናይ ኣዴታት፣ ዝኽፈሎ ናይ ስድራ ሕማም ዕረፍቲ፣ ናይ ህጻንክንክን ዝበለጸ ተመጣጣኒ ኣብ ምግባርን ኣብ ስራሕ ጥንሳት ኣዴታት ካብ ኣድልዎን ኣብ ምክልኻልን ሰሪሓ፡፡

ብዛዕባ

ዝኾነ ነገር ግበር፤

ንኩላትና ዝጠቅም እዩ

ናይዚ ጎስጓስ ሓበሬታታት ንምርካን መናብ ናይ ኡመይልን መልእኽቲ ጽሑፍትን ዝርዝር ተጸምበር!ምልጋስ