Skip to content
“Akka kantiibaatti, magaalota milkaa’oo, badhaadhoo ta’aniif sadarkaa haaraan hundeessa. Mana jireenyaa kan caalaa kaffalachuun danda’amu gochuufi kunuunsa daa’imaa dhalootaa hanga waggaa 5 hunda-galeessa ta’e hundeessuun, Siyaatil hojjetoota hunda caalaa kennaa qaban barsiisotaafi sheefotaa hanga warra hojii uuman, muuziqaan beekamaniifi artistoota ofitti harkistee kan tursiiftu taati. Wanti hojjetootaafi maatiiwwaniif gaarii ta’e biizinasiifillee gaarii waan ta’eef sun faayidaa filatamaa Siyaatil COVID boodaati."

Jessyn Farrell

Humni akka tarkaanfatuuf gargaaruu dandeessa

Tokkoon tokkoo dolaaraafi kuppoonii ni gargaarti

Fooyyaa’ii argami, caalaa ammoo hojjedhu

Siyaatil badhaatuufi walqixxummaa qabdu uumuun ni danda’ama

Rakkoo

Rakkooleen Siyaatil yeroo ammaa daran hammaachaa kan jiruufi gaggeessitoonni magaalattii yeroo ammaas,rakkinoota haalaan ittii hammaachaa jiran kan akka mana dhabdummaa, gatiiwwan mana jireenyaa, manneen barnootaa deebisanii banuufi weerara kana irraa damdamannaa dinagdee walqixa ta’e ilaalchisuun jiraniif fala barbaaduu yaa turuutii tajaajilwaan bu’uuraa dhiyeessuullee hin dandeenye. Biizinasoonni naannawaa keenya jiran hedduun yookaan cufamaniiru yookaan ammoo wageemaaf gatantaraa jiru. Guyyoonni wayituma darbaa jiranitti namoonni naannawaa keenya jiran garri caalaan beelaaf saaxilamuun dunkaana keessa jiraachuuf dirqamaa jiru. Haalli dinagdee weerara kana keessatti hangama akka hamaa ta’e walqixa waan hin taaneef gochi sanyummaa toofataa lafa jalaan akka uummanni keenya boodatti harkifatu godhu ifatti mul’iseera.

Furmaata

Falli gara fuula duraa haalli weerara dhibee kanaan dura ture baayyee kan ammaarraa fagoo akka ta’e hubatanii fudhachuurraa jalqaba. Dandamannaa dinagdee walqixa ta’een, mana jireenyaa kaffalachuun danda’amuufi deeggarsawwan hawaasummaa, dinagdeefi aadaa kan namoonni kunuunsa daa’imaa waliigalaa qulqullina gaarii qabu dhalootaa hanga waggaa shaniitti itti argataniif dursa kennuuhaaf akkamitti akka nageenya ummataa irra deebiyanii yaaduurratti Siyaatil dursuu qabi. Kaayyoo walootiif yeroo walitti dhufnee tokko taanu dhimmoota ciccimoo akkasii kana irratti tarkaanfii cimaa taasisuu ni dandeenya.

Caalaa
Rep. Dave Hackney of the 11th Legislative District

Rep. David Hackney

"I've been impressed with Jessyn's intelligence, authenticity, and commitment to her values since meeting her at the United Nations International Tribunal working on war crimes nearly 20 years ago. Jessyn is the very best candidate to lead our city out of the crises we face, and I know she'll be a strong ally for my constituents in City Hall. On everything from equitable economic recovery programs to environmental justice, Jessyn's expertise on the issues has been invaluable to me since the day I ran for office and that deep understanding of how to rebuild our community is what we need in the mayor's office." More Endorsements

Akka haadha ijoollee sadii qofaa guddistu mana barumsaa ummataa keessaa qabdu tokkootti, Jesiin yeroo ammaa maatiiwwan, ijoolleen, akkasumas barsiisonni akkam akka rakkachaa jiran muuxannoo ofiisheerraa ni beekti.

Jesiin dubartoota osoo bakka buutuu ummataa isteetaa ta’uun tajaajilaa jiranii da’an qubaan lakkaa’aman keessaa tokko waan taateef dhaabbatichi akka haadhatoo hojiirra jiraniif caalaa mijataa akka ta’u haaromsuu keessatti gahee guddaa qabdi turte. Ilaalchawwan waa’ee haadhotii waajiralee ummataa keessa hojjetan dura dhaabbachuufi jijjiiruushee qofa osoo hin taane, haadhotiidhaaf filatamuun bakka bu’ummaan akka hojjetan taasisuuf akka caalaa isaaniif danda’amu gochuu keessattis seerota jijjiirteetti. Jesiin ka’umsa miidaa dabaluudhaan, yeroo maatiin dhukkubsatutti boqonnaa miindaa argachaa akka ba’amu gochuu, kunuunsi daa’immaa akka caalaa kaffalachuun isaa danda’amu gochuufi dubartoota ulfaa bakka hojiitti akka loogiifi miidhaan irra hin geenye eegumsa taasisuun jireenya haadholii hundaa foyyeessuuf qobsoofteetti.

Waa’ee

Waanta Tokko

Hojjeuuf Hunda Keenya Kan Ilaallatu Ta’a

Duulicha irraa wantota haaraa jiran argachuudhaaf tarreeffama iimeeliifi barreeffama keenyaatti makamaa!Arjoomi